ریشه > ماه صفر > دهه دوم ماه صفر > 1392 > حسینیه بیت الرضا (ع) >